Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Yoga Les

Het cursusgeld is het vooraf afgesproken bedrag zoals dat vermeld staat op de website.

Tarief

10 lessen-kaart € 100,-

Losse les € 13,-

Proefles € 8,-

Als je meerdere lessen per week volgt krijg je € 25,- korting op je tweede (of derde) 10 lessen kaart.

Een 10 lessen-kaart is persoonlijk en is niet overdraagbaar. Een 10 lessen-kaart is vanaf de startdatum 13 lesweken geldig.

Je mag 3 lessen missen in deze periode. Als je een les mist van je 10 lessen-kaart dan wordt 1 van de drie extra vakjes afgetekend. Als die vol zijn wordt je leskaart afgeteken, ook als je er niet bent.

De looptijd van een lessen-kaart wordt niet verlengd als gevolg van vakantie en/of ziekten. Uitzondering: bij ongeval en/of blessures/ziekten die yoga voor langere tijd onmogelijk maakt.

Als je een les mist dan kun je die kosteloos, binnen één week op een andere dag inhalen. 

De looptijd van een lessen-kaart wordt niet verlengd als gevolg van vakantie en/of ziekten. Uitzondering: bij ongeval en/of blessures/ziekten die yoga voor langere tijd onmogelijk maakt.

Als de les door uitval van de docent een keer niet door kan gaan wordt dit z.s.m. per e-mail of telefoon doorgegeven en wordt de geldigheidsduur van de kaart met een week verlengd.

Het cursusgeld dient vooraf contant te worden betaald of te worden gestort op onderstaand rekeningnummer. Wanneer een cursist zijn/haar betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, behoudt Yogastudio Jojamis zich het recht voor de cursist toegang tot de lessen te weigeren tot aan de betalingsverplichting is voldaan. Restitutie van cursusgeld is niet mogelijk.

Elke cursist is verplicht lichamelijke en/of psychische klachten te melden aan de docent. Elke cursist dient zicht te houden aan de huisregels zoals deze gelden binnen het pand waar de lessen plaatsvinden. Roken en het gebruik van mobiele telefoons is in de yoga ruimte niet toegestaan.

Deelname aan één van de lessen betekent akkoord gaan met deze algemene voorwaarden.

Yogastudio Jojamis behoudt zich het recht voor cursisten deelname aan de lessen te weigeren indien zij hiervoor gegronde redenen kent. Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico van de cursist.

Yogastudio Jojamis kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen letsel van de cursist. De cursist(e) wordt geacht in staat te zijn normale lichamelijke inspanningen te verrichten. Bij twijfel dient de huisarts en/of de behandelend(e) specialist(en) te worden geraadpleegd.